KAJAKI PTTK

  Definicje alternatywne

Poniżej są podane definicje alternatywne turystyki kwalifikowanej (inne nazwy to turystyka usportowiona, czy specjalistyczna – nazwy tej należy używać jedynie do takich form uprawiania turystyki jak myślistwo i wędkarstwo). Część turystyki specjalistycznej wymaga niemałego nakładu finansowego, z racji drogiego sprzętu do jej uprawiania, nawet korzystanie z usług takiej turystyki jest również drogie. Jeszcze trzeba dodać koszty związane z nauką, kursem bardzo specjalistycznej turystyki, zdobyć wymagane uprawnienia, z tego powodu nazywana jest turystyką „elitarną”.

Za turystykę kwalifikowaną można uznać wędrowanie po nizinach, górach i na wodzie, przy umiejętnym użyciu specjalistycznego, indywidualnego sprzętu i ekwipunku właściwego dla danej dziedziny turystyki, w celach krajoznawczych i zdrowotno-wypoczynkowych, w warunkach pełnej samodzielności, znajomości terenu, umiejętności wyboru drogi oraz odpowiedniej kondycji psychicznej i fizycznej.
sq-sample1
W. Militz 1968
Turystyka kwalifikowana, to czasowa, dobrowolna, wymagająca przygotowania kondycyjnego i umiejętności posługiwania się sprzętem turystycznym częsta zmiana miejsca w przestrzeni, połączona ze zmianą codziennego trybu życia, zaspokajająca potrzeby ruchu i wysiłku fizycznego oraz osobistego kontaktu z innym środowiskiem społecznym, przyrodniczym, kulturalnym.
 
sq-sample1
Z. Mikołajczyk 1973
 
Pod pojęciem turystyki kwalifikowanej rozumiemy te rodzaje turystyki, które dla jej uprawiania wymagają od uczestników pewnej kondycji fizycznej oraz określonej biegłości technicznej w sposobie poruszania się lub posługiwania się niezbędnym sprzętem.
sq-sample1
S. Ostrowski 1968
Turystyka kwalifikowana, to rodzaj ruchu turystycznego uprawianego przy pomocy sprzętu turystycznego, który wymaga znajomości technik posługiwania się nim, a nawet w niektórych przypadkach uprawnień formalnych.
 
sq-sample24
Z. Bielczyk 1975
 
Turystyka kwalifikowana, to czasowa, dobrowolna, wymagająca przygotowania kondycyjnego i umiejętności posługiwania się sprzętem turystycznym częsta zmiana miejsca w przestrzeni, połączona ze zmianą codziennego trybu życia, zaspokajająca potrzeby ruchu i wysiłku fizycznego oraz osobistego kontaktu z innym środowiskiem społecznym, przyrodniczym, kulturalnym.
 
sq-sample1
Z. Mikołajczyk 1973
Turystyka kwalifikowana jest czasową - dobrowolną, wymagającą przygotowania kondycyjnego i umiejętności posługiwania się sprzętem turystycznym, częstą zmianą miejsca w przestrzeni, połączoną ze zmianą codziennego trybu życia, zaspokajaniem potrzeb ruchu i wysiłku fizycznego, informacyjno-poznawczych oraz osobistego kontaktu z innym środowiskiem społecznym, przyrodniczym, kulturalnym.
sq-sample24
Z. Mikołajczyk, A. Sidor, K. Siłiniewicz, M. Terlak 1976
 
Turystyka kwalifikowana to wędrowanie po nizinach, górach i szlakach wodnych, które wymaga sprawności fizycznej i umiejętności pozwalających na pokonanie trudności terenowych i właściwości aury, odporności psychicznej na trudy i przeciwności jakie stwarza bezpośredni kontakt z przyrodą oraz wiedzy niezbędnej do poznania i przemierzania nieznanych terenów.
sq-sample1
Za turystę kwalifikowanego można uważać człowieka, który posiada odpowiednią postawę poznawczą, a także niezbędny zasób wiedzy, umiejętności i sprawności, koniecznych dla skutecznego uprawiania wybranej dyscypliny turystyki oraz przestrzegającego zasad kultury turystycznej.
 
sq-sample24
Z. Kruczek 197 1979
 
Turystyka kwalifikowana, to turystyka wymagająca kondycji fizycznej, psychicznej oraz najczęściej również umiejętności posługiwania się odpowiednim sprzętem lub środkiem przemieszczania się w terenie.
sq-sample24
J. Załoga 1979
Turystyka kwalifikowana, to forma wędrowania połączona z wysiłkiem fizycznym, wymagająca umiejętności technicznych.

 
sq-sample24
Z. Kulczycki 1977
 

 

Opracowanie: mgr Andrzej Wierzba

Źródło:

 

Kontakt

Jeżeli jesteście zainteresowani naszą ofertą, chcecie aktywnie wypoczywać, zapraszamy do kontaktu z nami.

Kontakt - Oddział PWO PTTK

Prezes: Jagoda Borowczak
E-mail: pwopttk@gmail.com
Tel. 661 799 613
Tel. (26) 147 24 26
Fax (26) 147 21 65

Adres

Klub BWD WKP-W:
Klub Brygady Wsparcia Dowodzenia
Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód
78-600 Wałcz ul. Mazowiecka 2
www.kajaki.pttk.pl

Kod QR